Archive

Meguro Shichirikiya (The Restaurant Shichirikiya in Meguro)


(1939)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Tôsenkyô


(1954)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Watching the Moon on the Veranda


(1953)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Tôkaidô Yoshida (Yoshida on the Tôkaidô)


(E148)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Poem by Abe no Nakamaro


(E153)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Sumino Jûheiji Tsugufusa


(D658)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Tokuda Magodayu Shigemori


(D653)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Yazama Jujiro Moto-oki


(D690)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Yata Goroemon Suketake


(D666)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Kato Yomoshichi Norikane


(D660)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Katsuta Shinemon Taketaka


(D686)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Imoseyama


(1951)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Yume no Fuji (Fuji in a Dream)


(E166)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

A young Woman gets out of a Mosquito net


(1005)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Yushima Tenjin sakaue tenbô (Hilltop View,Yushima Tenjin Shrine)


(E274)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Bizen, Tanokuchi kaihin, Yugasan torii


(E270)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

The Actor Onoe Eizaburô


(1957)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Soto Sakurada Benkeibori (Benkei Moat outside Sakurada)


(E226)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Flowering Branch


(E253)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Peach Blossoms


(E257)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Chrysanthemum


(1932)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Chrysanthemum


(E254)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Scene of Amakawaya, Scene 11


(1909)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Sōshū Maekawa no ame (Rain at Maekawa in Sagami Province)


(E238)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Tôto Sukiyagashi (The Sukiya Shore in the Eastern Capital)


(1927)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

A standing Woman in a slightly dissolved Kimono


(1938)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Bijin ga (Beauty)


(E277)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Zan no Gyokusui, Yûdachi (Rain Shower)


(1940)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Nakamura Shikan IV


(1959)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Ishibe


(E276)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping