Hiroshi YOSHIDA (1876–1950)

Cherry Tree in Kawagoe (Kawagoe no sakura)


(D504)
650,00 €