Utagawa KUNIYOSHI (1797/98-1861)

Kagerô: Akitsushima


(D629)
750,00 €

Nôryô Hotaru


(1862)
1.850,00 €

Maki-bashira (Cypress Pillar)


(E128)
1.450,00 €

Kenkyû yo-nen go-gwatsu nijûhachi-nichi Soga kyôdai ada-uchi no


(E139)
1.250,00 €