SHUNYO Actor Arashi Kichisaburo Il as Mashiba Hisayoshi

HOKKEI (also SHUNYO, active 1818 - 1820s) HOKKEI
(also SHUNYO, active 1818 - 1820s)

Actor Arashi Kichisaburo Il as Mashiba Hisayoshi

Hisayoshi carries Nobuchiyo, the son of Shogun Oda Nabunaga.

Play: Hiragadake Yukimi no Jindate; Kado Theatre
Siganture: Shunyo sha
Publisher: Shiocho
Date: 8/1814

Original Japanese Woodblock Print, Size: Oban (37,7 x 25,5 cm)

Inventory No. F382
All artworks are sold as seen on the picture.

380,00 €