Ukiyo-e

Shimadagahana sekiyō Fuji


(E186)
220,00 €

Shimōsa Funabashi Daijin-gū


(F222)
580,00 €

Eitaibashi Fukagawa shinchi


(F319)

Fukagawa Susaki Jûmantsubo


(F321 )

Clearing Weather (Seiran): Miyamoto Musashi


(F322)
1.850,00 €

Sesshû Tenmabashi (The Tenma Bridge in Settsu Province)


(F323)

Actors at the Play Kasa no Yoru Nigao


(F315)
1.150,00 €

Minister Kawara no Sadaijin


(1836)
480,00 €

Yoshiwara (Battle on the Beach)


(D602)
420,00 €

Tamagawa-zsutsumi no hana


(E190)
1.250,00 €

Raichô no Fuji (Fuji and Foreign Embassy)


(D304)
240,00 €

Kenkyû yo-nen go-gwatsu nijûhachi-nichi Soga kyôdai ada-uchi no


(E139)
1.250,00 €

Karuizawa: Kamata Matahachi


(E379)
420,00 €

Katsuta Shinemon Taketaka


(D668)
380,00 €

Fukayama no mizu: Satô Masakiyo


(E355)
550,00 €

Arai, Watashibune no zu (Arai, Ferryboat)


(379)
2.250,00 €

Kodomo niwa-asobi no zu (Children's games in the garden)


(180)
1.450,00 €

Poem by Jitô Tennô


(E154)
8.500,00 €

Bikunibashi Setchû (The Bikuni Bridge in Snow)


(W133)
1.480,00 €