Ask a question

YOSHIKUNI (1813 - 1832)

Signature: Yoshikuni ga Publisher: Honya Seishichi Date: 1826 Original Japanese Woodblock Print, Size: Oban (37,8 x 25,9)
YOSHIKUNI Actor Nakamura Shikan as Oe no Hiromoto