Orginal Japanese Woodblock Print, Ukiyo-e, Women and Children - Kawase HASUI Utagawa KUNIYOSHI
(1797/98-1861)

Kenkyû yo-nen go-gwatsu nijûhachi-nichi Soga kyôdai ada-uchi no

The Soga brothers are about to strike down Kudô Suketsune in his tent by a smoking brazier on June 28, 1193
Signature: Ichiyûsai Kuniyoshi ga with Yoshi Kiri seal
Publisher: Maruya Jimpachi
Cencor’s Seal and Seal of Date: Nanushi Hama, Magome (October 1853)

Original Japanese Woodblock Print, Size Ôban Triptychon

Inventory No. E139

1.250,00 €